CRM7

Integracja danych o Kliencie
w jednym systemie

Branżowe case studies

CRM w TSL

Poniższe case study to praktyczny przewodnik po tematyce zarządzania relacjami z klientem, pod kątem branży TSL. Opisuje funkcje, w jakie powinien być wyposażony CRM dla operatora logistycznego, moduły dla firmy, której podstawą działalności jest transport i logistyka oraz scenariusz postępowania, który przyspiesza wdrożenie. Na potrzeby case study przyjęliśmy, że przedstawicielem branży TSL jest fikcyjne przedsiębiorstwo Route66, jednak przedstawione cele, założenia, przebieg i efekty wdrożenia są danymi prawdziwymi, zebranymi na podstawie doświadczeń naszych klientów branżowych.

Profil działalności firmy

Firma Route66 jest dużym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym w branży TSL, zatrudniającym kilka tysięcy pracowników. Centrala firmy znajduje się w Polsce, oddziały są rozsiane po kilku krajach wschodniej i zachodniej Europy. Firma jest zorientowana na klienta, a zarządzanie relacjami z nim to jeden z priorytetowych procesów. Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia pozycji lidera branży TSL w każdym z Państw, w których ma swoje oddziały, a w Polsce - chce niezmiennie pozostać na czele najlepszych firm w sektorze.

Problem?

Szybki rozwój firmy, co skutkowało poszerzaniem liczby klientów i kontrahentów krajowych oraz zagranicznych spowodowały, że Dyrektor Zarządzający wraz z Zarządem postanowili dogłębnie zanalizować zagrożenia związane z budowaniem pozycji krajowego lidera TSL oraz dalszą ekspansją na zagraniczne rynki. Firma zidentyfikowała następujące obszary problemowe:

 • ADMINISTRACYJNE:

- Długi czas generowania dokumentów,

- Brak narzędzia gromadzącego kompletne dane dotyczące kontaktów z klientem,

- Duży strumień danych, nad którym ciężko zapanować z pomocą wyłącznie pakietów biurowych.

 • ZARZĄDCZE:

- Brak wspólnego narzędzia raportowania danych finansowych i wolumenowych,

- Brak koordynacji działań handlowych.

 • KONTROLNE:

- Niewystarczający stopnień wykorzystania potencjału osób pracujących w Dziale Sprzedaży,

- Brak możliwości zweryfikowania efektów działań poszczególnych pracowników,

- Niewystarczająca kontrola nad zmieniającymi się potrzebami klientów.

 • KOMUNIKACYJNE:

- Brak spójnej platformy wymiany informacji między spółkami, oddziałami oraz działami,

- osoby kończące współpracę z firmą zabierały wiedzę o obsługiwanym kliencie ze sobą, ponieważ nigdzie nie gromadzono jej w spójnej i kompletnej postaci.

Jakie cele postawiła sobie firma?

 1. Zgromadzenie wszystkich informacji dotyczących obsługi klienta i sprzedaży w jednym miejscu,
 2. Łatwy dostęp do danych strategicznych (stopień realizacji celów sprzedażowych, rentowność przedsięwzięć, zarządzanie działaniami windykacyjnymi, poziomy kluczowych wskaźników, prognozy sprzedażowe itp.),
 3. Usprawnienie komunikacji z zagranicznymi oddziałami firmy,
 4. Wdrożenie narzędzia, które pozwoli sprawować kontrolę nad działaniami pracowników oraz sezonowymi potrzebami klientów.

Rozwiązanie?

Dyrektor Zarządzający Route 66 w porozumieniu z Zarządem uznali, że pomocą w rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów będzie wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego CRM dla TSL, który pozwoli sprawować szerszą kontrolę nad postępami pracowników .

Wskazówka:

Wcześniej opracowane cele, jakie firma chce osiągnąć, są wstępem do określenia funkcji, w jakie powinien być wyposażony system CRM. TSL jest sektorem, który wspiera swoją działalność szeregiem systemów zewnętrznych, służących m.in. zarządzaniu przesyłkami, pracą dostawców w terenie oraz zasobami magazynowymi. Aby rozwiązanie było realnym wsparciem dla firmy, dane z kluczowych systemów powinny być ze sobą połączone, czyli zintegrowane. W ten sposób można łatwiej koordynować i łączyć prace osób z różnych działów (np. dział sprzedaży ma dostęp do stanu rozliczeń z klientem dzięki integracji CRM z systemem finansowo-księgowym, a stany magazynowe w systemie ERP aktualizują się na bieżąco, zgodnie z wykonanymi przez spedytorów zleceniami).

Poza wyznaczonymi wcześniej celami, od wdrażanego narzędzia wymagano:

 • wielojęzykowego interfejsu CRM dla spedytora działającego w każdym z zagranicznych oddziałów Route66
 • spójnej platforma wymiany informacji między wszystkimi oddziałami firmy,
 • pełnej integracji systemu CRM z istniejącymi systemami informatycznymi, służącymi zarządzaniu danymi finansowymi Klientów oraz informacjami o przesyłkach,
 • optymalnego czasu wdrożenia CRM dla operatora logistycznego w stosunku do ceny rozwiązania,
Wskazówka:

Warto wdrażać wyłącznie taki system CRM dla branży transportowej, który będzie wyposażony w rzeczywiście niezbędne funkcjonalności. Zbyt duża liczba funkcji w rozbudowanych aplikacjach rozwijanych zwłaszcza na rynkach zachodnich, zamiast pomagać w pracy - przeszkadza. Dlatego warto ograniczyć się do minimum i w miarę rozwoju potrzeb - rozwijać również system CRM dla przewoźnika, spedytora, czy firmy transportowej, Dlatego tak ważna jest elastyczność rozwiązania - zapewnia ona możliwość późniejszych modyfikacji systemu.

Jakie kroki podjęła firma w trakcie wdrażania systemu CRM?

 1. Wyznaczyła lidera projektu związanego ze sprzedażą i marketingiem, który stanął na czele zespołu projektowego, odpowiadającego za wdrożenie CRM dla logistyki
 2. Opracowała wizję pielęgnowania stosunków z klientami - wyodrębniła niezbędne dane na temat aktywności działów obsługi klienta, utrzymania klientów, sprzedaży, jej powtarzalności, jakości i kluczowych wskaźników opłacalności kontaktów z klientem,
 3. Określiła budżet przeznaczony na wdrażany system CRM dla branży logistycznej,
 4. Rozpoznała rynek dostawców systemów CRM, ustalenie kryteriów oceny ofert (stosunek jakości rozwiązania do ceny, elastyczność rozwiązania, możliwość rozbudowy w przyszłości, referencje producenta, dopasowanie systemu do potrzeb Route66),
 5. Wybrała dostawcę - każdy z dostawców musiał przedstawić projekt dokładnie na bazie przygotowanej specyfikacji wymagań nabywcy,
 6. Wskazówka:

  Ważnym czynnikiem był wybór dostawcy systemu, z którym będzie można łatwo się komunikować (zarówno pod kątem językowym, jak i lokalizacyjnym), dlatego wybrano polską firmę, dysponującą oddziałem znajdującym się blisko siedziby głównej Route66.

 7. Sporządziła dokładną analizę wymagań wraz z wybranym dostawcą. Odbył się szereg spotkań, podczas których określono potrzeby i wymagania firmy oraz przyszłych użytkowników systemu. Podczas sporządzania analizy zidentyfikowano te obszary działalności, które wymagały wprowadzenia koniecznych zmian i usprawnień w codziennej pracy. Tak sporządzona analiza stanowiła ocenę przedsiębiorstwa pod względem jego przygotowania do wdrożenia CRM dla logistyki oraz szczegółowo określała wpływ wdrożenia na główną strategię firmy i aktualny model biznesu, a także sytuację finansową Route66.
  Powstały dokumenty:

  - lista procesów biznesowych, uszeregowanych według priorytetów,
  - spis wymagań sprzętowych i programowych,
  - krótka lista wymagań wobec CRM dla branży TSL (rozwinięcie wcześniej postawionych celów),
  - lista wymagań wobec personelu.

 8. Przeszła przez fazę implementacji, adaptacji, testów i korekt - na tym etapie kluczowy był stały kontakt z dostawcą, badanie wydajności systemu, weryfikacja poprawnego działania zamówionych funkcjonalności CRM dla przewoźnika na wersji testowej systemu, przeprowadzenie integracji z systemami zewnętrznymi, przygotowane wersji językowych systemu. To najdłuższa faza wdrażania systemu klasy CRM, ponieważ trzeba w trakcie jej trwania szczegółowo sprawdzić, czy wszystko zostało uruchomione w sposób opisany w analizie.
 9. Przeprowadziła szkolenia - pierwszym krokiem po oddaniu do użytku systemu, było rozwianie wszelkich wątpliwości typu: "Jak to działa?". Wśród uczestników szkolenia znaleźli się zarówno kluczowi użytkownicy, czyli administratorzy zarządzający działaniem systemu po stronie klienta, jak i końcowi, czyli osoby wykorzystujące funkcjonalności systemu CRM7 na co dzień. Dostawca najpierw przekazał niezbędną wiedze użytkownikom kluczowym i kierownikom działów, którzy następnie przekazali ją swoim podwładnym.
Wskazówka:

Z perspektywy nabywcy kluczowe było przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych w sposób, który skupiał się na bezpośrednich korzyściach wdrożenia, takich jak możliwość automatyzacji wielokrotnie powielanych czynności, takich jak wystawianie oferty, czy powiadamianie przełożonych o postępach nad projektem. Takie podejście do szkoleń spowodowało, że użytkownicy końcowi z mniejszym oporem przyjęli nową formułę pracy i w efekcie -  wdrożenie nowego narzędzia przebiegło sprawniej.

Funkcjonalności wybrane dla poszczególnych działów

Dział Sprzedaży

Podgląd karty firmy,

Rejestrowanie: zdarzeń, telefonów, wizyt handlowych, ofert, umów, sporządzanie notatek,

Generowanie raportów wykonania sprzedaży, raportów aktywności handlowych,

Wyliczanie premii dla opiekunów sprzedaży.

Dział Obsługi Klienta

Podgląd karty firmy, historia zdarzeń,

Generowanie ofert i dokumentacji firmowej

Raporty dotyczące liczby przesyłek,

Raporty oceny pracownika itp.

Działy Spedycji, Dystrybucji, Transportu

Podgląd karty firmy, historia zdarzeń,

Dostęp do ofert i zapisów w umowach,

Monitorowanie liczby zleceń od klientów itp.

Zarząd Raporty oceniające aktywność pracowników, rentowność przedsięwzięć i prezentujące ogólną kondycję Route66

 

Jakie efekty przyniosło wdrożenie systemu CRM dla TSL w Route66?

 1. Poprawę konttroli nad wydajnością i jakością pracy - pełna kontrola nad wynikami sprzedazowymi i związaną z tym aktywnością działu Sprzedaży,
 2. Przyspieszenie wdrożenia nowego pracownika w obowiązki - zamiast 2-3 miesięcy przeprowadzania wewnętrznych szkoleń, nowy pracownik z dostępem do niezbędnych funkcjonalności sprzedazowych systemu CRM dla spedytora, może rozpocząć samodzielną pracę w ciągu 3 tygodni. 
 3. Poprawę przepływu dokumentów i szybkości ich generowania - CRM dla spedycji daje ten komort, że wystarczy raz wprowadzić do sysytemu szablon, np. umowy lub oferty i wielokrotnie go zapełniać, zamiast za każdym razem tworzyć nowy dokument.
 4. Poprawę komunikacji między pracownikami - dzięki integracji z systemami zewnętrznymi, CRM TSL stał się narzędziem, dzieki któremu poszczególne działy współdzielą kluczowe dane, w całości prezentujące widok 360 stopni na relacje z Klientem.
 5. Dostęp do kompletu informacji o stanie relacji z Klientem z poziomu jednej funkcjonalności CRM spedycja, umożliwiającej generowanie przekrojowych raportów. Zestawienia zawierają informację na temat sprzedaży, kosztów, aktywności pracowników, płatności, segmentacji klientów oraz zwrotów ze sprzedaży.
 
 
Zobacz więcej

Nasi klienci

 

Wyślij zapytanie

 

Konfigurator CRM

LUB WYBIERZ SAMODZIELNIE
FUNKCJONALNOŚCI CRM

Skonfiguruj CRM

Dołącz do grona naszych Klientów: